Privacy/disclaimer

In deze privacy/disclaimer wordt onder 'de uitgever' verstaan : de firma of contactpersoon verbonden aan deze website. De gegevens hiervan zijn terug te vinden in de contactgegevens

In deze privacy/disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Privacybeleid
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de uitgever. U dient zich ervan bewust te zijn dat de uitgever niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De uitgever respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de uitgever of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de uitgever of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de uitgever of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie bovenstaande contactgegevens van de uitgever.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De uitgever aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Het auteursrecht op deze website berust bij de uitgever of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de uitgever. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de uitgever.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

 

Privacy beleid VERGETEN VERLICHTING

I. INLEIDING

Dit privacy beleid legt uit hoe VERGETEN VERLICHTING omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met VERGETEN VERLICHTING in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

VERGETEN VERLICHTING hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. VERGETEN VERLICHTING behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft VERGETEN VERLICHTING evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van VERGETEN VERLICHTING op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

VERGETEN VERLICHTING is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn:

    •        VERGETEN VERLICHTING
    •        Hoek Tolpoortstraat - Gentstraat
    •        9800 Deinze
    •        e-mail: info@vergetenverlichting.be 
    •        telefoon: 09/380.34.44

VERGETEN VERLICHTING is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. VERGETEN VERLICHTING bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

VERGETEN VERLICHTING kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens VERGETEN VERLICHTING en volgens de instructies van VERGETEN VERLICHTING te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van VERGETEN VERLICHTING’ genoemd).

III. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VERGETEN VERLICHTING ?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die VERGETEN VERLICHTING kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met VERGETEN VERLICHTING.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin VERGETEN VERLICHTING deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor VERGETEN VERLICHTING de gegevens verwerkt.

•    Identiteitsgegevens van de klant

 • Voorbeelden: Naam, adres, nationaliteit, burgerlijke staat en woonplaats,

 • Vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 • Context: Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, of u registreert om de diensten van VERGETEN VERLICHTING (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. 

•    Gegevens over de verrichtingen van VERGETEN VERLICHTING met u

 • Voorbeelden: De informatie in verband met uw contacten met VERGETEN VERLICHTING, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande VERGETEN VERLICHTING, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

 • Context: Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en VERGETEN VERLICHTING (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

• Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

 • Voorbeelden: Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

 • Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door VERGETEN VERLICHTING zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

VERGETEN VERLICHTING verwerkt normaal geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT VERGETEN VERLICHTING UW PERSOONSGEGEVENS ?

VERGETEN VERLICHTING verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. VERGETEN VERLICHTING zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

VERGETEN VERLICHTING verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op VERGETEN VERLICHTING rusten.

 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VERGETEN VERLICHTING, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen.

 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

VERGETEN VERLICHTING dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat VERGETEN VERLICHTING moet samen werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

2. CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN VERGETEN VERLICHTING EN U ALS KLANT

Alvorens een opdrachtovereenkomst te sluiten dient VERGETEN VERLICHTING soms bepaalde gegevens te verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

 •  Te reageren op uw verzoek

 •  U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij het sluiten van een opdrachtovereenkomst

 •  De voorwaarden te bepalen en waarborgen tegen welke voorwaarden de opdrachtovereenkomst wordt gesloten

Wanneer VERGETEN VERLICHTING geen diensten kan leveren zonder eerst bepaalde gegevens van u te verkrijgen (zoals identiteitsgegevens enz.), zal VERGETEN VERLICHTING u hiervan op de hoogte stellen.

In het kader van lopende opdrachtovereenkomsten of het beheer van opdrachtovereenkomsten dient VERGETEN VERLICHTING een aantal gegeven te verwerken.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen VERGETEN VERLICHTING worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaalde opdrachtovereenkomst.

Meer bepaald verwerkt VERGETEN VERLICHTING uw gegevens bij de uitvoering van opdrachtovereenkomsten als volgt:

 •  Beheer van lopende opdrachtovereenkomsten

 •  Centraal management en algemeen beeld van de klanten

VERGETEN VERLICHTING kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van opdrachtovereenkomsten.

3. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN VERGETEN VERLICHTING

VERGETEN VERLICHTING verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft VERGETEN VERLICHTING ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 •  Het personaliseren van de diensten van VERGETEN VERLICHTING

 •  De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

 1. Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.

 2. Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van VERGETEN VERLICHTING, op basis van enquêtes bij klanten van VERGETEN VERLICHTING, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook, …) gekoppeld aan VERGETEN VERLICHTING.

 3. Gecentraliseerd en gecoördineerd beheer van klanten of groepen klanten voor het beheer van de relatie met u of het bepalen van uw behoeftes.

 •  Toezicht op de activiteiten van VERGETEN VERLICHTING, met inbegrip van het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van VERGETEN VERLICHTING, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.

 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.

 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookiesbeleid op de VERGETEN VERLICHTING website.

 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).

 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van VERGETEN VERLICHTING of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN VERGETEN VERLICHTING : CONVENTIONELE DIRECT MARKETING

VERGETEN VERLICHTING voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang de activiteiten van de klant – om u passende diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan VERGETEN VERLICHTING onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw socio-demografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling enz.).

 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.

 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar VERGETEN VERLICHTING aanwezig was).

 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.

 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.

 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

5. UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

VERGETEN VERLICHTING kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient VERGETEN VERLICHTING eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

V. AAN WIE MAAKT VERGETEN VERLICHTING UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

VERGETEN VERLICHTING behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

VERGETEN VERLICHTING kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die VERGETEN VERLICHTING bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

VERGETEN VERLICHTING draagt uw gegevens tevens over aan verwerkers of zakelijke partners op wie zij beroep doet om diensten aan u te verlenen en met wie zij overeenkomsten gesloten hebben. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en software/internetapplicaties,

 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders (zoals Mailchimp).

 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.

 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

VERGETEN VERLICHTING dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die VERGETEN VERLICHTING gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

 In de hiervoor genoemde gevallen zorgt VERGETEN VERLICHTING ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. VERGETEN VERLICHTING zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van VERGETEN VERLICHTING en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

VERGETEN VERLICHTING bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

VERGETEN VERLICHTING zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Alle gegevens die VERGETEN VERLICHTING in het kader van de antiwitwaswetgeving moet bijhouden worden gedurende 10 jaar bewaard.

Alle gegevens over uw relatie met VERGETEN VERLICHTING worden gedurende 10 jaar bewaard in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van VERGETEN VERLICHTING.

 

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

VERGETEN VERLICHTING hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

VERGETEN VERLICHTING neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van VERGETEN VERLICHTING gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal VERGETEN VERLICHTING onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal VERGETEN VERLICHTING u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

1. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij VERGETEN VERLICHTING. Dit betekent dat u VERGETEN VERLICHTING kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die VERGETEN VERLICHTING toelaat om dit te controleren.

 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met VERGETEN VERLICHTING een einde genomen heeft, kan u VERGETEN VERLICHTING vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door VERGETEN VERLICHTING op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij VERGETEN VERLICHTING een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van VERGETEN VERLICHTING (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). VERGETEN VERLICHTING kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan VERGETEN VERLICHTING heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u VERGETEN VERLICHTING vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor VERGETEN VERLICHTING.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan VERGETEN VERLICHTING evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar de VERGETEN VERLICHTING - Unity bvba, 9870 Zulte, Kaperstraat 13 of per e-mail naar info@vergetenverlichting.be

2. RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@vergetenverlichting.be 

 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door VERGETEN VERLICHTING is verzonden.

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel VERGETEN VERLICHTING niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

 

laatste update: 08/10/2018